өрийн тэмдэглэл

Mietschuldner

өөрийн

Банкны тухай хууль

хэрэглээний зээл

зээл авах

Урьдчилан зээл авах

Байгууламжийн

ногдол ашиг

зогсолт хүү